Nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

Nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

Tên dự án đầu tư - Nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa 

Mục tiêu - xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giám thiểu ô nhiễm môi trường; Tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có từ chất thải rắn sinh hoạt để tái chế và sản xuất các sản phẩm thứ cấp như: Phân bón hữu cơ cao cấp, sản phẩm hạt nhựa tái chế, gạch không nung,...

Quy mô dự án: Công suất 240 tấn/ngày

Công nghệ: Công nghệ Lò đốt rác T-TECH

nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa, Phú Yên