TextHead TextBody
Nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

Nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

      Tên dự án đầu tư: Nhà máy xử lý rác thải thành phố Tuy Hòa

      Mục tiêu: Xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giám thiểu ô nhiễm môi trường; Tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có từ chất thải rắn sinh hoạt để tái chế và sản xuất các sản phẩm thứ cấp như: Phân bón hữu cơ cao cấp, sản phẩm hạt nhựa tái chế, gạch không nung,...

      Quy mô dự án: Công suất 240 tấn/ngày